1.
M. H, M. D, Hao LP. Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1994 Jun. 30 [cited 2023 Feb. 3];16(2):26-32. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10163