Lan, Nguyen Khac. “Cơ sở phương pháp tiệm cận Trong hệ Phi tuyến mạnh Có chậm”. Vietnam Journal of Mechanics 1, no. 3-4 (December 30, 1979): 57–64. Accessed June 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/9900.