Khang, Nguyen Van. “Xác định các Tham số ổn định của hệ phương trình Vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn”. Vietnam Journal of Mechanics 3, no. 3 (September 30, 1981): 12–16. Accessed June 30, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10485.