Dinh, Nguyen Van. “Hiện tượng ổn định Quan Liên Trong hệ á tuyến Hai bậc tự Do Có kích động cưỡng bức”. Vietnam Journal of Mechanics 3, no. 2 (June 30, 1981): 1–6. Accessed June 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10477.