Anh, Mai. “Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng Và ổn định của hệ Thanh đàn nhớt”. Vietnam Journal of Mechanics 4, no. 1 (March 30, 1982): 7–13. Accessed October 2, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10441.