Anh, Nguyen Dong. “Về vấn đề giải phương trình Fokker –planck – Kolmogorov Cho hệ Cơ học không Otonom một bậc tự Do bằng phương pháp Khai triển Theo tọa độ ẩn Suy rộng”. Vietnam Journal of Mechanics 4, no. 1 (March 30, 1982): 1–6. Accessed January 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10440.