Khiem, Nguyen Tien. “Phương trình Vi phân ngẫu Nhiên Xtratonovich Và ứng dụng Trong Lý thuyết Dao động ngẫu Nhiên”. Vietnam Journal of Mechanics 5, no. 2 (June 30, 1983): 7–15. Accessed August 17, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10430.