Dung, Dao Van. “Về sự ổn định của bản mỏng Trong Lý thuyết Quá trình biến dạng đàn-dẻo”. Vietnam Journal of Mechanics 9, no. 2 (June 30, 1987): 18–23. Accessed April 18, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10345.