Dung, Dao Van. “Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp”. Vietnam Journal of Mechanics 10, no. 1 (March 30, 1988): 8–16. Accessed December 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10319.