Dinh, Nguyen Van. “Tự chấn của dây Có một bộ tắt chấn động lực”. Vietnam Journal of Mechanics 12, no. 4 (December 30, 1990): 16–21. Accessed June 30, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10288.