Lan, N. K. “Cơ sở phương pháp tiệm cận Trong hệ Phi tuyến mạnh Có chậm”. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 1, no. 3-4, Dec. 1979, pp. 57-64, doi:10.15625/0866-7136/9900.