Quang, L. D. “Về một cách Tham số hóa lớp Biên Tà áp dừng của Khí quyển”. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 4, no. 1, Mar. 1982, pp. 24-26, doi:10.15625/0866-7136/10444.