Khiem, N. T. “Phương trình Vi phân ngẫu Nhiên Xtratonovich Và ứng dụng Trong Lý thuyết Dao động ngẫu Nhiên”. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 5, no. 2, June 1983, pp. 7-15, doi:10.15625/0866-7136/10430.