Dung, D. V. “Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp”. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 10, no. 1, Mar. 1988, pp. 8-16, doi:10.15625/0866-7136/10319.