Dinh, N. V. “Nguyên Lý Gaoxo Trong Va chạm cấp Hai”. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 11, no. 3, Sept. 1989, pp. 19-27, doi:10.15625/0866-7136/10303.