[1]
N. K. Lan, “Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm”, Vietnam J. Mech., vol. 1, no. 3-4, pp. 57–64, Dec. 1979.