[1]
N. V. Dao, “Dao động không dừng của hệ động lực có bộ tắt chấn”, Vietnam J. Mech., vol. 29, no. 3, pp. 155–162, Sep. 2007.