[1]
N. V. Dinh, “Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến hai bậc tự do có kích động cưỡng bức”, Vietnam J. Mech., vol. 3, no. 2, pp. 1–6, Jun. 1981.