[1]
M. Anh, “Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt”, Vietnam J. Mech., vol. 4, no. 1, pp. 7–13, Mar. 1982.