[1]
N. D. Anh, “Về vấn đề giải phương trình Fokker –planck – Kolmogorov cho hệ cơ học không otonom một bậc tự do bằng phương pháp khai triển theo tọa độ ẩn suy rộng”, Vietnam J. Mech., vol. 4, no. 1, pp. 1–6, Mar. 1982.