[1]
N. T. Khiem, “Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên”, Vietnam J. Mech., vol. 5, no. 2, pp. 7–15, Jun. 1983.