[1]
N. T. Phuc, “Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp”, Vietnam J. Mech., vol. 7, no. 2, pp. 27–32, Jun. 1985.