[1]
D. V. Dung, “Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo”, Vietnam J. Mech., vol. 9, no. 2, pp. 18–23, Jun. 1987.