[1]
D. V. Dung, “Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp”, Vietnam J. Mech., vol. 10, no. 1, pp. 8–16, Mar. 1988.