[1]
N. V. Dinh, “Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai”, Vietnam J. Mech., vol. 11, no. 3, pp. 19–27, Sep. 1989.