[1]
N. V. Dinh, “Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực”, Vietnam J. Mech., vol. 12, no. 4, pp. 16–21, Dec. 1990.