[1]
N. T. Dat, “Các lực thủy động tác động lên tàu mỏng khi lắc dọc trên nước sâu”, Vietnam J. Mech., vol. 15, no. 2, pp. 13–20, Jun. 1993.