Lan, N. K. (1979) “Cơ sở phương pháp tiệm cận trong hệ phi tuyến mạnh có chậm”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 1(3-4), pp. 57–64. doi: 10.15625/0866-7136/9900.