Dinh, N. V. (1981) “Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến hai bậc tự do có kích động cưỡng bức”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 3(2), pp. 1–6. doi: 10.15625/0866-7136/10477.