Quang, L. D. (1982) “Về một cách tham số hóa lớp biên tà áp dừng của khí quyển”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 4(1), pp. 24–26. doi: 10.15625/0866-7136/10444.