Anh, M. (1982) “Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 4(1), pp. 7–13. doi: 10.15625/0866-7136/10441.