Khiem, N. T. (1983) “Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 5(2), pp. 7–15. doi: 10.15625/0866-7136/10430.