Phuc, N. T. (1985) “Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 7(2), pp. 27–32. doi: 10.15625/0866-7136/10387.