Vinh, P. C. (1986) “Sóng LAMB trong lớp vật liệu có biến dạng ban đầu thuần nhất”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 8(2), pp. 27–32. doi: 10.15625/0866-7136/10364.