Dung, D. V. (1987) “Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 9(2), pp. 18–23. doi: 10.15625/0866-7136/10345.