Dung, D. V. (1988) “Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 10(1), pp. 8–16. doi: 10.15625/0866-7136/10319.