Dinh, N. V. (1989) “Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 11(3), pp. 19–27. doi: 10.15625/0866-7136/10303.