Bich, D. H. (1989) “Ảnh hưởng của quá trình đặt tải phức tạp trong bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản vỏ”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 11(3), pp. 1–7. doi: 10.15625/0866-7136/10300.