Dat, N. T. (1993) “Các lực thủy động tác động lên tàu mỏng khi lắc dọc trên nước sâu”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 15(2), pp. 13–20. doi: 10.15625/0866-7136/10197.