M., H., M., D. and Hao, L. P. (1994) “Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát”, Vietnam Journal of Mechanics. Hanoi, Vietnam, 16(2), pp. 26–32. doi: 10.15625/0866-7136/10163.