[1]
N. V. Dinh, Hệ tự chấn hai bậc tự do chịu kích động giới nội, Vietnam J. Mech. 4 (1982) 19–24. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10451.