[1]
D. V. Dung, Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo, Vietnam J. Mech. 9 (1987) 18–23. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10345.