[1]
D. V. Dung, Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp, Vietnam J. Mech. 10 (1988) 8–16. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10319.