Lan, Nguyen Khac. 1979. “Cơ sở phương pháp tiệm cận Trong hệ Phi tuyến mạnh Có chậm”. Vietnam Journal of Mechanics 1 (3-4). Hanoi, Vietnam:57-64. https://doi.org/10.15625/0866-7136/9900.