Khang, Nguyen Van. 1981. “Xác định các Tham số ổn định của hệ phương trình Vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn”. Vietnam Journal of Mechanics 3 (3). Hanoi, Vietnam:12-16. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10485.