Anh, Nguyen Dong. 1981. “Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự Do”. Vietnam Journal of Mechanics 3 (1). Hanoi, Vietnam:7-12. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10473.