Quang, Le Dinh. 1982. “Về một cách Tham số hóa lớp Biên Tà áp dừng của Khí quyển”. Vietnam Journal of Mechanics 4 (1). Hanoi, Vietnam:24-26. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10444.