Luoc, Ngo Van, and Vu Van Dat. 1983. “Giải gần đúng một bài toán thẩm Trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực”. Vietnam Journal of Mechanics 5 (4). Hanoi, Vietnam:23-29. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10439.