Khiem, Nguyen Tien. 1983. “Phương trình Vi phân ngẫu Nhiên Xtratonovich Và ứng dụng Trong Lý thuyết Dao động ngẫu Nhiên”. Vietnam Journal of Mechanics 5 (2). Hanoi, Vietnam:7-15. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430.