Dung, Dao Van. 1987. “Về sự ổn định của bản mỏng Trong Lý thuyết Quá trình biến dạng đàn-dẻo”. Vietnam Journal of Mechanics 9 (2). Hanoi, Vietnam:18-23. https://doi.org/10.15625/0866-7136/10345.